Schroon Mountain, Adirondacks

Artist: Cole Thomas America 1801 to 1848

Technique: Some texture